Opublikowano: 9 września, 2022

Przeczytasz w 4,4 min

Czym charakteryzuje się amortyzacja środków trwałych?

Przepisy podatkowe umożliwiają przedsiębiorcom dokonywać odpisów amortyzacyjnych w związku z wprowadzeniem w ewidencję gospodarstwa – środków trwałych. Oczywiście ustawodawca odgórnie ustalił sposoby obliczania wielkości stawek amortyzacyjnych oraz okresów, w jakich one obowiązują. Dlatego, przeczytaj artykuł i dowiedz się, co to wszystko znaczy.

Amortyzacja środków trwałych – co musisz o niej wiedzieć?

Środki trwałe, które stanowią część majątku przedsiębiorstwa, w związku z użytkowaniem podlegają amortyzacji, czyli stopniowemu zużyciu. Dlatego też zalecane jest, aby ustalić wartość (kwotę) ich czasowej eksploatacji. Warto pamiętać, że ten okres musi wynosić co najmniej rok, a całe działanie wymaga systematycznego odpisywania określonej sumy i włączania jej w podatkowe koszty firmy. Na szczęście ustawodawca ustanowił kilka sposobów rozliczania się z Urzędem Skarbowym w związku ze stosowaniem amortyzacji. Z tego powodu wyróżniamy:

  • amortyzację metodą liniową – może być przyspieszona lub indywidualna;
  • amortyzację metodą degresywną;
  • amortyzację jednorazową;

Metoda liniowa

Obecnie metoda liniowa jest najczęściej wybierana przez przedsiębiorców. Wynika to z jej stosunkowo prostej formuły. Ten sposób to nic innego jak tworzenie regularnych odpisów amortyzacyjnych, których wysokość jest ustalana w zależności od początkowej wartości wprowadzonego do przedsiębiorstwa, środka trwałego. W takiej sytuacji należy uwzględnić kwotę tzw. roczną stawkę, która została opisana w wykazie stawek amortyzacyjnych oraz w Klasyfikacji Środków Trwałych. Dodatkowo amortyzacja metodą liniową została podzielona na dwa rodzaje – przyspieszona oraz indywidualną. Natomiast, aby ustalić wielkość kosztów tego rodzaju, należy zastosować wzór:

WARTOŚĆ ŚRODKA TRWAŁEGO x ODGÓRNIE OKREŚLONA ROCZNA WARTOŚĆ AMORTYZACJI  (aby poznać miesięczny koszt, trzeba otrzymany wynik podzielić przez 12)

Metoda liniowa przyspieszona

Amortyzacja metodą przyspieszona stosowana jest zwykle w szczególnych przypadkach. Polega ona na podniesieniu wartości kwoty, która jest podana w wykazie stawek, w stosunku do eksploatowanych środków trwałych. Oznacza to, że po pierwsze majątek tego rodzaju musi być wykorzystywany w niecodzienny sposób, a po drugie –  musi być użytkowany przez minimum 6 miesięcy, przed wprowadzeniem go do firmy. Natomiast, aby ustalić wartość amortyzacji, wystarczy pomnożyć stawkę przez konkretny współczynnik ustalony przez ustawodawcę. Dokładniejsze informacje na ten temat można znaleźć w akcie prawnym PIT (art. 22i ust. 2-7) oraz CIT (16i ust. 2-7).

Metoda liniowa indywidualna

W tym przypadku przedsiębiorca również może podwyższyć kwotę amortyzacji, ale musi dotyczyć jedynie budynków, budowli, maszyn oraz urządzeń, których eksploatacja przebiega szybciej w związku z użytkowaniem ich w gorszych od standardowych, warunkach. Ponadto na takim podatniku ciąży obowiązek udowodnienia, że nabyty majątek – przed wprowadzeniem go do ewidencji przedsiębiorstwa – był używany przez 6 miesięcy (grupa 3-6 i 8) oraz 60 miesięcy (budynki i budowle). Warto wiedzieć, że środki trwałe tego rodzaju są odpowiednio sklasyfikowane pod kątem minimalnego okresu amortyzacyjnego.

W przypadku grupy 3, 4, 5, 6 oraz 8 wynosi on:

  • gdy wartość początkowa jest mniejsza niż 25 tys. zł – 24 miesiące;
  • gdy wartość początkowa jest większa niż 25 tys. zł, ale mniejsza ewentualnie równa 50 tys. zł – 36 miesięcy;
  • gdy wartość początkowa jest większa niż 50 tys. zł – 60 miesięcy;

Natomiast dla wprowadzonych do firmy środków transportu, które są eksploatowane w szczególny sposób – okres amortyzacji stanowi 30 miesięcy. Z kolei w przypadku niemieszkalnych budynków i lokali (które zostały sklasyfikowane w KŚT na 2,5%) czas ten wynosi 10 oraz 40 lat.

Metoda degresywna

Metoda degresywna jest przeznaczona głównie dla maszyn oraz urządzeń zaklasyfikowanych do grupy: 3, 4, 5, 6, i 8. Jak również wszystkie środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych. W tym przypadku wielkość amortyzacji spada, w związku mniejszą wydajnością majątku trwałego. Dlatego też stosując tę metodę, przez pierwszych kilka lat można odpisywać znacznie wyższe stawki, których początkowa wartość jest zwiększona przez pomnożenie kwoty ustalonej w KŚT, przez określony współczynnik.

Amortyzacja jednorazowa

Amortyzacja jednorazowa jest odpowiednią propozycją dla małych podatników oraz dla przedsiębiorców, którzy w tym samym roku rozpoczęli prowadzenie swojej działalności. Należy wiedzieć, że w tym przypadku mogą oni dokonywać odpisów nie wyższych niż 50 tys. euro. Ponadto ta metoda jest stosowana w sytuacji, gdy środki trwałe zostały zaliczone do grupy 3, 4, 5, 6, i 8 z wyłączeniem samochodów osobowych (pod warunkiem, że ich wartość początkowa nie przekraczała sumy – 100 tys. zł).

Effepro – biuro rachunkowe pomocne w każdej sytuacji!

Jeżeli amortyzacja środków trwałych jest dla Ciebie zbyt skomplikowanym zagadnieniem – pozwól, aby tym zajęli się profesjonaliści. A biuro rachunkowe z warszawskiego Śródmieścia, czyli Effepro należy do tej grupy specjalistów. Jego kadrę pracowniczą tworzą doświadczeni i odpowiednio wyszkoleni księgowi. Dlatego, gdy ustalenie metody amortyzacji jest dla Ciebie za trudne – skontaktuj się z Effepro. Wypełnij formularz i przekonaj się, że wraz z biurem rachunkowym, prowadzenie własnego przedsiębiorstwa może być łatwizną!

amortyzacja środków trwałych

Sprawdź także: Czym są środki trwałe?

 

Jadwiga
Effepro
Polecane posty
Potrzebujesz wsparcia?
Sprawdź nasze startup’y: