Opublikowano: 20 września, 2022

Przeczytasz w 3,3 min

Czym jest REGON i co warto o nim wiedzieć?

Każdy podmiot gospodarczy niezależnie od swojego charakteru ma nadany niepowtarzalny numer identyfikacyjny, czyli REGON. To także krajowy rejestr urzędowy. Zobacz, co musisz wiedzieć o REGON. Sprawdź, co to jest!

REGON – co to jest?

REGON to nic innego jak zbiór danych na temat podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski. To także nazwa numeru identyfikacyjnego przedsiębiorców każdego rodzaju. Warto wiedzieć, że krajowy rejestr urzędowy został utworzony w systemie teleinformatycznym na mocy ustawy publicznej, a dokładnie w związku z art. 41 ust. 1 pkt. 1 tegoż aktu prawnego. Z kolei rozporządzenie wydane przez Radę Ministrów w dniu 30 listopada 2015 opisuje dokładny sposób prowadzenia oraz aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarczych. Dyrektorem administracyjnym ewidencji REGON jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Rejestr REGON dotyczy danych o wszystkich osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz o osobach fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą. Mówi o tym ustawa o statystyce publicznej, a dokładniej  art. 42 ust. 3. Ponadto obowiązuje ona również jednostki lokalne takie jak fila, czy oddział wyżej wymienionych podmiotów. Każdy z nich otrzymuje identyfikator pod postacią niepowtarzalnego numeru, czyli REGON.

Podmiot gospodarczy zapisywany jest w krajowym rejestrze m.in. automatycznie w wyniku złożenia elektronicznego wniosku CEIDG-1 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z kolei w przypadku osób, które nie podlegają obowiązkowi wpisu do CEIDG, REGON nadawany jest na wniosek RG.

REGON – charakterystyka

REGON to indywidualny numer zbudowany z 9 cyfr, który przypisano do osoby prawnej, osoby fizycznej prowadzącej własną działalność oraz jednostce organizacyjnej bez osobowości prawnej. Warto wiedzieć, że pierwsze osiem cyfr są liczbą porządkową, natomiast ostatnia to tzw. cyfra kontrolna.

Z kolei jednostka lokalna ma przypisywany 14 cyfrowy numer REGON, którego pierwsze dziewięć cyfr stanowi numer osoby prawnej bądź fizycznej, która prowadzi jednostkę organizacyjną bez osobowości prawnej, ale utworzyła filię, zakład lub oddział przedsiębiorstwa. Tymczasem cztery następne cyfry tworzą liczbę porządkową danej jednostki, a ostania jest cyfrą kontrolną.

REGON jest używany podczas rejestracji podmiotu w urzędach oraz wszelkich systemach informacyjnych o charakterze administracji publicznej. Numer ten wykorzystywany jest podczas przekazywania wiadomości, jak również musi być wpisywany do systemów i ewidencji przez organy administracjne.

Jakie informacje zawiera krajowy rejestr?

Wpisując do krajowego rejestru numer REGON danego przedsiębiorstwa, uzyska się informacje dotyczące:

  • nazwy oraz adresu siedziby podmiotu gospodarczego, w przypadku osób fizycznych – nazwisko, imiona, adres zamieszkania oraz numer PESEL;
  • numeru NIP, jak również informację o jego uchyleniu lub unieważnieniu;
  • danych wspólników spółki cywilnej (czyli nazwisko i imiona) bądź firmy wspólników takiej spółki (wraz z numerem PESEL właściciela);
  • formy prawnej i rodzaju własności;
  • informacji na temat charakterystyki działalności podmiotu;
  • dat związanych z: powstaniem podmiotu; rozpoczęciem, zwolnieniem lub wznowieniem działalności podmiotu; wpisem do rejestru; orzeczeniem o upadłości lub zakończeniem postępowania tego rodzaju; trwałym zakończeniem działalności; skreśleniem z rejestru;
  • nazwy organu rejestru oraz nazwy samej ewidencji, jak również nadanego przez ten urząd – numeru;
  • przewidywanej liczby osób zatrudnionych;
  • danych na temat powierzchni ogólnej oraz użytków rolnych, gdy mowa jest o gospodarstwie rolnym;
  • numeru telefonu oraz faksu, adresu poczty elektronicznej, strony internetowej;

Jeżeli masz problem – szukaj pomocy!

Biuro rachunkowe z warszawskiego Śródmieścia oferuje swoje usługi w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa. Dlatego, jeżeli rejestracja działalności jest dla Ciebie niejasna – napisz do nich! Pracownicy Effepro służą pomocą na każdy temat, niezależnie od tego, czy jesteś osobą fizyczną, właścicielem spółki, czy prowadzisz jednostkę lokalną.

regon

Sprawdź także: Co musisz wiedzieć o fakturze korygującej?

 

Jadwiga
Effepro
Polecane posty
Potrzebujesz wsparcia?
Sprawdź nasze startup’y: